Fog Envelopes a Boathouse

Cisco Chain of Lakes, MI